Aktualności   Usługi   Polityka Cookie   Kontakt   Kancelaria Patent Expert   
» Znak towarowy
» Patent / wzór użytkowy
» Wzory przemysłowe
» Licencje, porady prawne, opinie
» Unieważnienia praw
» Naruszenia praw

» Rejestracja znaku
» Unijny Znak Towarowy
» Międzynarodowa rejestracja znaków-WIPO
» Znak towarowy to majątek firmy
» Domena internetowa a znak towarowy
» Ochrona znaków towarowych w Polsce
» Ochrona znaków towarowych za granicą

» Informacje ogólne
» Ochrona wzorów przemysłowych w Polsce
» Ochrona wzorów przemysłowych za granicą
» Registered Community Design - RCD
» Międzynarodowa rejestracja wzorów - System Haski

» Informacje ogólne
» Ochrona wynalazków w Polsce
» Ochrona wynalazków za granicą
» Patent europejski
» Procedura międzynarodowa PCT

» Informacje ogólne
» Prawo ochronne

» Rozstrzyganie sporów

» Disclaimer

» Podróbki

Ochrona wynalazków w Polsce

Urząd Patentowy RP przyjmuje i bada zgłoszenia dotyczące wynalazków, orzeka w sprawach udzielania patentów oraz prowadzi rejestr patentowy.

Czas ochrony wynosi dwadzieścia lat od daty zgłoszenia wynalazku. Urząd Patentowy pobiera opłaty jednorazowe oraz opłaty okresowe. Nieuiszczenie opłaty w określonym terminie może skutkować wygaśnięciem patentu.
Patent może zostać unieważniony ( w całości lub części ) na wniosek osoby trzeciej jeżeli nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do jego uzyskania. O unieważnieniu patentu orzeka Urząd Patentowy. Uprawnionemu z patentu przysługuje szereg uprawnień, a w razie naruszenia patentu roszczenia cywilnoprawne ( np. wydanie korzyści uzyskanych kosztem właściciela patentu ). Warto pamiętać, iż w przypadku naruszenia roszczenia ulegają przedawnieniu w ciągu 3 lat.


Copyright © 2002 rzecznicy.pl